Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

พัฒนาการของลูกน้อย (สัปดาห์ที่ 29-40)

สุขภาพที่ดีของลูกน้อยเริ่มตั้งแต่ในครรภ์

โภชนาการของคุณแม่ในวันนี้ คือการสร้างสุขภาพที่ดีของลูกน้อยในวันข้างหน้า โดยเฉพาะในช่วง 1,000 วันแรกของลูกน้อยคือช่วงเวลาสำคัญสำหรับการมีพัฒนาการที่ดีในอนาคต

สัปดาห์นี้ต้องอ่าน